RODO

Przetwarzanie danych osobowych Klientów i partnerów biznesowych przez Ew Medicine S.A.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja w na stronie nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi Newsletter. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na stronie , formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w stronie Marki SORELL. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez EW Medicine S.A. wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Zakres danych

Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, adres, nr telefonu, kraj Dodatkowo na Stronie zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami.

Administrator danych osobowych

EW MEDICINE S.A.
Istebna 1688
43-470 Istebna
NIP 5482641710

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Ew Medicine za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Ew Medicine może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami,

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Ew Medicine a także do ich usunięcia.

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie , może się zwrócić bezpośrednio do Ew Medicinez prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Stronie , może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail odo@ewmedicine.eu, a także pocztą tradycyjną pod adresem EW MEDICINE S.A., Istebna 1688, 43-470 Istebna z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania na Portalu, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Portalu pod adresem e-mail webmaster@sorell.pl

Ew Medicine nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

Logo Sorell

EW MEDICINE S.A.

Istebna 1688
43-470 Istebna

NIP 5482641710

mail: biuro@sorell.pl

Produkty


© Sorell. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Studio113